برچسب: 30 هزار

دو بار سود نسبت به قبل از آن داشته باشید

یک آرامش فوق العاده ، مانند این صبح های شیرین بهار که با تمام قلبم از آن لذت می برم ، تمام روح من را در اختیار دارد. من تنها هستم و جذابیت وجود را…