برچسب: طلای آبی

میزبان ابر سریعتر در حال رشد است

پناهگاه داخلی ، من خودم را در میان چمن های بلند با جریان حیله گر پرتاب می کنم. و ، همانطور که نزدیک زمین دراز می کشم ، هزار گیاه ناشناخته توسط من مشاهده می…